Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης και των Οδηγών της δράσης digi-content

26|03|12

Με την υπ' αριθ. 9934/ΨΣ5909 (ΦΕΚ617/Β/06-03-2012) Υπουργική Απόφαση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-content, ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Ειδικότερα, ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που ορίζεται στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης κάθε εγκεκριμένης πράξης, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Αποδοχής.

Η τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση καθώς και οι τροποποιημένοι Οδηγοί Υποβολής και Υλοποίησης, είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο της δράσης, στην ενότητα «Χρήσιμα».

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα τροποποιημένα τεύχη των Οδηγών της Δράσης.

Περιεχόμενο Ιστού