Υποχρεώσεις δημοσιότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δράση digi-content

19|04|12

Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση «digi-content» και επιχορηγείται για την υλοποίηση επένδυσης στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου με πόρους του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημοσιότητας και προβολής οι οποίες προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση που ολοκληρώνει την υλοποίηση της επένδυσής της, οφείλει να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση, υποχρεούται να ενσωματώνει τα προβλεπόμενα λογότυπα και σήματα σε κάθε σημείο επαφής του ευρέως κοινού με υλικό, εξοπλισμό ή ψηφιακή υπηρεσία που άμεσα ή έμμεσα ωφελήθηκε από την επιδοτούμενη επένδυση. Για παράδειγμα, τα προβλεπόμενα λογότυπα πρέπει να εμφανίζονται σε:

  • Ψηφιοποιημένο υλικό, διαδικτυακούς τόπους και ψηφιακές υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ. που άμεσα ή έμμεσα ωφελήθηκαν από την επένδυση (Υπόδειγμα 1).
  • Μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες ή ταμπέλες στους χώρους στους οποίους έχει εγκατασταθεί υλικό ή εξοπλισμός ή άλλο στοιχείο που αποκτήθηκε με την επένδυση (Υπόδειγμα 2).
  • Έντυπα, φυλλάδια, ψηφιακό υλικό διαφήμισης κλπ. στα οποία γίνεται αναφορά σε εξοπλισμό ή υπηρεσίες που άμεσα ή έμμεσα ωφελήθηκαν από την επένδυση (Υπόδειγμα 3).
  • Μελέτες οι οποίες καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο της επιχορηγούμενης δράσης (Υπόδειγμα 3).
  • Εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, καταχωρίσεις που αφορούν ψηφιοποιημένο υλικό και υπηρεσίες που άμεσα ή έμμεσα ωφελήθηκαν από την επένδυση (Υπόδειγμα 4).

Επιπρόσθετα, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» καταρτίζει κατάλογο με επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναγνωρισθούν ως «καλές πρακτικές» σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, ώστε κατόπιν επιλογής της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» και χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική ή άλλη ίδια υποχρέωση, να συμπεριληφθούν σε επικοινωνιακό υλικό.

 

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες καθώς και τα Υποδείγματα για τις ενέργειες δημοσιότητας και προβολής

Ευρωπαϊκό έμβλημα/ σημαία

Περιεχόμενο Ιστού