Ανακοίνωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή προκαταβολής για τη δράση digi-content.

08|05|12

Επισημαίνεται ότι όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή της δημόσιας επιχορήγησης για τη δράση digi-content, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο φυσικό φάκελο πρωτότυπη βεβαίωση στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της προκαταβολής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφονται:

  • Τα στοιχεία της δικαιούχου επιχείρησης (επωνυμία και ΑΦΜ)
  • Τα στοιχεία της τράπεζας όπου έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός
  • Το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού

Υπενθυμίζεται ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την καταβολή της προκαταβολής είναι τα εξής:

  1. Ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής διάρκειας 18 μηνών
  2. Απόδειξη είσπραξης,
  3. Φορολογική ενημερότητα,
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα,
  5. Βεβαίωση μη πτώχευσης,
  6. Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση και
  7. Υπεύθυνη Δήλωση, από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης προς την ΚτΠ Α.Ε. επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής που να βεβαιώνει ότι «δεν έχει τελεστεί καμία μεταβολή στην κατάσταση της δικαιούχου επιχείρησης που επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας της επιχείρησης στη δράση digi-content»

Το Αίτημα Προκαταβολής υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια το αίτημα μαζί με τα προβλεπόμενα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φυσικό φάκελο στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. στη διεύθυνση:

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4
172 37 – Υμηττός

Περιεχόμενο Ιστού