Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής Αιτημάτων Ολοκλήρωσης για τη δράση digi-content

21|06|12

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 20/06/2012 οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης digi-content έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Αίτημα Ολοκλήρωσης της Επένδυσης.

Η ηλεκτρονική δημιουργία και επεξεργασία του Αιτήματος γίνεται υποχρεωτικά από το Πληροφοριακό Σύστημα «Υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης» που είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της δράσης (http://digi-contentportal.digitalaid.gr).

Το Αίτημα Ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. το αργότερο μέχρι και ένα μήνα από την ημερομηνία λήξης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης.

Η υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την υποβολή «φυσικών» αρχείων που τεκμηριώνουν το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Αίτημα (όπως ορίζονται στις παραγράφους 3.2 και 3.3 του Οδηγού Υλοποίησης) και αποστέλλονται σε φυσικό φάκελο εντός 10 ημερολογιακών  ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης είναι διαθέσιμες στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης καθώς και στα συνημμένα αρχεία:

Περιεχόμενο Ιστού