Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης για τη δράση digi-content

11|08|12

O επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης για τη δράση digi-content είναι διαθέσιμος στην ενότητα Οδηγοί του διαδικτυακού τόπου της δράσης.

Στον επικαιροποιημένο Οδηγό Υλοποίησης τροποποιείται η παράγραφος «§3.3 Υλοποίηση Οικονομικού Αντικειμένου Επενδυτικού Σχεδίου» αναφορικά με τους επιτρεπόμενους τρόπους εξόφλησης των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επένδυσης. Η τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης πραγματοποιήθηκε με στόχο την ευθυγράμμισή του με τις τροποποιήσεις στα άρθρα 19 και 20 του φορολογικού νόμου Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.04.2010) που αφορούν στις διαδικασίες τιμολόγησης της αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων 3.000 ευρώ και άνω.

Περιεχόμενο Ιστού