Επισήμανση για τις υποχρεωτικές ενέργειες και τις επιλέξιμες δαπάνες

28|08|12

Στο πλαίσιο υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης μιας επενδυτικής πρότασης για τη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi-content)» επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει επιλέξιμες δαπάνες για τις παρακάτω δυο (2) Ενέργειες (Ε2 & Ε3), σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής της Δράσης.  

Πίνακας 1: Υποχρεωτικές Ενέργειες και αντίστοιχες επιλέξιμες δαπάνες
Υποχρεωτική Ενέργεια
Αντίστοιχη υποχρεωτική δαπάνη
2.1 Διαχείριση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου
2.2 Λογισμικό και εφαρμογές κανονικοποίησης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας (π.χ.rendering), εμπλουτισμού, ταξινόμησης και διαχείρισης αυτού (π.χ. ContentManagementSystems),
2.4 Διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια (υποχρεωτικά σε 2 τουλάχιστον)
2.3 Λογισμικό και εφαρμογές ΤΠΕ ηλεκτρονικής διάθεσης ευρυζωνικού πολυμεσικού υλικού σε πολλαπλά κανάλια (διαδίκτυο, κινητά, OnDevicePortal (ODP), κλπ).
3.2 Συνδρομή δυνατότητας διάθεσης του υλικού προώθησης σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας
3.6 Προμήθεια προπληρωμένων ή/και συνδρομητικών υπηρεσιών διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου
3.3 Βελτιστοποίηση της αναζήτησης του ψηφιακού περιεχομένου (σε μηχανές αναζήτησης)
3.10 Υπηρεσίες βελτιστοποίησης   αναζήτησης ψηφιακού περιεχομένου (SEO)
 Επισημαίνεται ότι απουσία οποιασδήποτε υποχρεωτικής δαπάνης, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οδηγεί στην απένταξη της επιλέξιμης πράξης από τη δράση.

 

Περιεχόμενο Ιστού