Ανακοίνωση για την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων στη δράση digi-content

21|09|12

Για όσες επιχειρήσεις η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της ενταγμένης πράξης είναι εξαιρετέα ημέρα (Κυριακή ή κατά νόμο εορτάσιμη) ή Σάββατο, δύναται η ολοκλήρωση να υλοποιηθεί κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 240 και 242, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αρ. 10 παρ. 7 και του Ν.1157/1981 άρθρο 1 παρ. 12, εάν η προθεσμία λήγει σε εξαιρετέα ημέρα (Κυριακή ή κατά νόμο εορτάσιμη) ή Σάββατο, μετατίθεται η λήξη της στην επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα.

Περιεχόμενο Ιστού