Χαρακτηριστικά

Που απευθύνεται;

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο στους τομείς του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου.

Δείτε αναλυτικά...

Ποιοι είναι οι τομείς ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου;

Οι τομείς ψηφιακού επιλέξιμου περιεχομένου περιγράφονται αναλυτικά στους οδηγούς της δράσης.

 

Τι ενέργειες επιχορηγούνται;

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση digi-content μπορεί να υποβάλει μία μόνο επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών του Οδηγού Υποβολής.

Δείτε αναλυτικά...

Τι δαπάνες επιχορηγούνται;

Οι Κατηγορίες Δαπανών (ΚΔ) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης, είναι οι ακόλουθες:

Δείτε αναλυτικά...

Τι ενέργειες και δαπάνες δεν επιχορηγούνται;

ΔΕΝ επιχορηγούνται οι παρακάτω ενέργειες και δαπάνες:

Δείτε αναλυτικά...

Προθεσμίες

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων της Δράσης θα πραγματοποιηθούν σε χρονικούς κύκλους υποβολής αιτήσεων, ο καθένας από τους οποίους θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης και η διάρκεια αυτή δεν θα είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων στο πλαίσιο του πρώτου χρονικού κύκλου, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον διαδικτυακό τόπο της Δράσης και της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Δείτε αναλυτικά...

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Δράσης digi-content ανέρχεται στα 40.000.000 €, από τα οποία το 50% (20.000.000 €) προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 20% (20.000.000 €) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Ύψος επιχορήγησης και Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στις 10.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά...

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων Επενδυτικών Σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους.

 

Τρόπος αξιολόγησης αιτήσεων

Οι αιτήσεις αξιολογούνται σε τέσσερα διακριτά στάδια:

  • A. Αξιολόγηση Αίτησης από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
  • B. Κατάταξη Αίτησης
  • Γ. Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας αίτησης
  • Δ. Έλεγχος Ορθότητας Στοιχείων Ηλεκτρονικής Αίτησης

Τα στάδια αυτά αναλύονται στον Οδηγό Αξιολόγησης της Δράσης.

Δείτε αναλυτικά...

Γεωγραφική περιοχή

Αιτήσεις για Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας.

 

Από πού χρηματοδοτείται;

Η Δράση digi-content χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

Περιεχόμενο Ιστού