Χαρακτηριστικά

ΔΕΝ επιχορηγούνται οι παρακάτω ενέργειες:

 • η δημιουργία ευρυζωνικού περιεχομένου που περιορίζεται στην απλή ψηφιοποίηση συμβατικού περιεχομένου (επιστημονικού ή μη),
 • η απλή διάθεση αρχείων π.χ. pdf, txt
 • η δημιουργία ευρυζωνικού περιεχομένου που δεν σχετίζεται με την εταιρία και το αντικείμενο της (π.χ. συρραφή αρχείων, κειμένων, και πολυμέσων )
 • η ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού της εταιρίας με εσωτερικό, για την εταιρία ενδιαφέρον,
 • η δημιουργία ευρυζωνικού περιεχομένου που σχετίζεται με την απ’ ευθείας online παρακολούθηση χώρων & τόπων μέσω του διαδικτύου (π.χ. με τη χρήση καμερών παρακολούθησης της πρόσβαση σε χώρους).

ΔΕΝ επιχορηγούνται οι παρακάτω δαπάνες:

 • Λογισμικό που αναφέρεται σε λοιπές ανάγκες του δικαιούχου (ενδεικτικά αναφέρονται αντι-ικά, office, εφαρμογές αυτοματοποίησης γραφείου, κλπ).
 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, τα ενοίκια και άλλες λειτουργικές δαπάνες.
 • Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
 • Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος σε καμία περίπτωση στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επένδυσης.
 • Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν χρεωστικούς τόκους, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς επίσης λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.
   

Περιεχόμενο Ιστού