Χαρακτηριστικά

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση digi-content μπορεί να υποβάλει μία μόνο επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών του Οδηγού Υποβολής.
Αναλυτικά:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  • Ε(1): Ψηφιοποίηση περιεχομένου (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου)
  • Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια (μέχρι 80% του επενδυτικού σχεδίου)
  • Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων μέσων (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου)
  • Ε(4): Αξιοποίηση και Εμπορική Εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ε(1): Ψηφιοποίηση περιεχομένου

  • 1.1    Συλλογή, επεξεργασία και εμπλουτισμό του προς ψηφιοποίηση (μη ψηφιακού) περιεχομένου
  • 1.2    Ψηφιοποίηση υπάρχοντος περιεχομένου (μη ψηφιακού) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο παρόν επενδυτικό σχέδιο

Ε(2): Επεξεργασία, τεκμηρίωση, εμπλουτισμό, διαχείριση, μετατροπή και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια
Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει:

  • 2.1    Διαχείριση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου
  • 2.2    Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων
  • 2.3    Μετάφραση και Μεταγλώττιση ψηφιακού περιεχομένου
  • 2.4    Διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια (υποχρεωτικά σε 2 τουλάχιστον)
  • 2.5    Διαχείριση και Ταξινόμηση με δυνατότητες αναζήτησης, αποθήκευσης ψηφιοποιημένου υλικού, έγκρισης, αναθεώρησης και παρακολούθησης εκδόσεων
  • 2.6    Ηλεκτρονικές Πληρωμές για το ψηφιακό περιεχόμενο
  • 2.7    Σχεδιασμό και Διαχείριση ροής εργασιών και επιχειρησιακών διαδικασιών (workflow management)
  • 2.8    Διαχείριση της συνεργασίας (collaboration) για τη δημιουργία, επεξεργασία, τεκμηρίωση, και ολοκλήρωση του προς διάθεση ψηφιακού περιεχομένου
  • 2.9    Αξιοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας (geo-location services) για τη διάθεση του ευρυζωνικού ψηφιακού περιεχομένου


Ε(3): Προβολή και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων σύγχρονων μέσων
Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει:

  • 3.1    Δημιουργία του ψηφιακού υλικού προώθησης
  • 3.2    Συνδρομή δυνατότητας διάθεσης του υλικού προώθησης σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας
  • 3.3    Βελτιστοποίηση της αναζήτησης του ψηφιακού περιεχομένου (σε μηχανές αναζήτησης)
  • 3.4    Συνδρομή για προβολή σε μηχανές αναζήτησης
  • 3.5    Μέτρηση της διάχυσης-διάδοσης του περιεχομένου


Ε(4): Αξιοποίηση και Εμπορική Εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου
Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει:

  • 4.1    Δημιουργία πλάνου εμπορικής εκμετάλλευσης
  • 4.2    Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών
  • 4.3    Πλάνο αναβάθμισης / επέκτασης του ψηφιακού περιεχομένου
  • 4.4    Μελέτη ένταξης σε ολοκληρωμένες ψηφιακές αγορές
  • 4.5    Σχεδιασμό Επενδυτικού Σχεδίου και Διαχείριση της υλοποίησης του

Περιεχόμενο Ιστού