Τελευταίες Ανακοινώσεις
Με την υπ' αριθ. 9934/ΨΣ5909 (ΦΕΚ617/Β/06-03-2012) Υπουργική Απόφαση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-content, ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.
Με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της...

Περιεχόμενο Ιστού