Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης, υπογράφει το τελικό πρακτικό της με τις τελικές λίστες των Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων, το οποίο μεταβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ή στο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., το οποίο με απόφασή του εισηγείται απ’ ευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης / χρηματοδότησης τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της εν λόγω δράση. 

Μετά από κάθε κύκλο έκδοσης των παραπάνω αναφερθεισών αποφάσεων, δημοσιεύονται Πίνακες Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης. 
 
Κάθε δημοσιευμένος πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων παρουσιάζει ευκρινώς τους αριθμούς (κωδικούς) των αιτήσεων επιχορήγησης και καλύπτει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – κύκλο υποβολής κατά το οποίο υπεβλήθησαν αυτές οι αιτήσεις. 
Βάσει των ανωτέρω αποφάσεων και αναφορικά με τις εγκεκριμένες αιτήσεις, κάθε δικαιούχος λαμβάνει Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης υπογεγραμμένη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., στην οποία συνοψίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στους Οδηγούς της Δράσης. Οι Αποφάσεις αυτές εκδίδονται μόνο κατόπιν σχετικής έκδοσης Απόφασης Ένταξης των εν λόγω αιτούμενων πράξεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
Ταυτόχρονα ενημερώνονται όλες οι επιλαχούσες και απορριφθείσες επιχειρήσεις με σχετικές επιστολές. Οι απορριφθείσες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης σε επόμενο κύκλο υποβολής αιτήσεων.

Περιεχόμενο Ιστού