Αξιολόγηση Αιτήσεων

ΣΤΑΔΙΟ Α’: Αξιολόγηση Αίτησης από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και πριν την οριστική υποβολή της από την δικαιούχο Επιχείρηση, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται και καταχωρούνται, έλεγχος που αφορά την επιλεξιμότητα της Επιχείρησης με βάση τις Προϋποθέσεις και τους Όρους Επιλεξιμότητας καθώς και της τήρησης των Επιμέρους Ορίων (Επιλέξιμες Ενέργειες / Κατηγορίες Δαπανών) που τίθενται στον Οδηγό Υποβολής. 
Εάν ο έλεγχος επιλεξιμότητας δεν καταλήξει θετικά, η αίτηση του δυνητικού δικαιούχου δεν μπορεί να προχωρήσει προς υποβολή.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι που «περνούν» θετικά τον έλεγχο επιλεξιμότητας,
  • κατατάσσονται με βάση το μέγεθος της Επιχείρησης (βάσει του κύκλου εργασιών τους και του αριθμού του προσωπικού κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση) σύμφωνα με την οποία προσδιορίζεται το ανώτατο ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης (ενότητα 6.3 του οδηγού υποβολής της δράσης)
  • και βαθμολογούνται αυτοτελώς με βάση τα οριζόμενα στην ενότητα 8 – Παράρτημα I του Οδηγού Αξιολόγησης. 
 
ΣΤΑΔΙΟ Β’: Κατάταξη Αιτήσεων 
Κατόπιν της επιτυχούς ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση λαμβάνει αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και συνοδεύει την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.
Στη συνέχεια αξιοποιείται η αυτοτελής βαθμολογία που έχει λάβει η ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση για να δημιουργηθεί λίστα δυνητικών δικαιούχων ανά ΕΠ/ ΠΕΠ της δράσης. Η λίστα αυτή σχηματίζεται με βάση την αυτοτελή βαθμολόγηση (σε φθίνουσα σειρά κατάταξης από 100 έως 1) των αιτήσεων και σε περίπτωση που περισσότερες από μια αιτήσεις συγκεντρώνουν την ίδια βαθμολογία, η κατάταξή τους στην εν λόγω λίστα πραγματοποιείται με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης τους (τοποθετούνται ψηλότερα στη λίστα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί νωρίτερα).
Οι αιτήσεις των επενδυτικών σχεδίων, ξεκινώντας από την αρχή της κάθε λίστας και προς τα κάτω, είναι δυνητικά εγκεκριμένες προς επιχορήγηση μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προς διάθεση προϋπολογισμού του ΕΠ/ ΠΕΠ της Δράσης. Η τελική έγκριση για την επιχορήγηση ενός επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της Δράσης προκύπτει από την επιτυχή ολοκλήρωση των Σταδίων Γ’ και Δ’ (ενότητες 3.1.3 και 3.1.4 του Οδηγού Αξιολόγησης) για την αξιολόγηση της αντίστοιχης αίτησης. 
 
ΣΤΑΔΙΟ Γ’: Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας αίτησης
Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση του Επενδυτικού Σχεδίου, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ολοκληρωμένο Φάκελο Αίτησης ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  •  Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση (εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων), η οποία φέρει την σφραγίδα της Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της αιτούσας Επιχείρησης.
  •     Ερωτηματολόγιο υποβολής (εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων).
  •     Εκτυπωμένη Λίστα όλων των Δικαιολογητικών (εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων).
  •     Δικαιολογητικά Συμμετοχής (αριθμημένα σύμφωνα με την παραπάνω λίστα και σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής).
  •     Προσφορές από τους προμηθευτές για το σύνολο των δαπανών που συνιστούν την προτεινόμενη επένδυση.
 
ΣΤΑΔΙΟ Δ’: Έλεγχος Ορθότητας Στοιχείων Ηλεκτρονικής Πρότασης
Ο έλεγχος ορθότητας στοιχείων της Αίτησης πραγματοποιείται από μέλος της ομάδας Ελέγχου Δικαιολογητικών (βλ. ενότητα 2.2 του Οδηγού Αξιολόγησης), μόνο για τις αιτήσεις που φέρουν την ένδειξη «Πλήρης». 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Σταδίου Δ’, διενεργείται έλεγχος ορθότητας όλων των δηλουμένων στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής για κάθε αίτηση, με βάση τα έντυπα έγγραφα που έχουν συμπεριληφθεί στον Φάκελο Αίτησης.  
Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι: 
  • ορθά και έγκυρα (Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων εγγράφων).
  • σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης και 
  • σε πλήρη συνάφεια με τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά των προς υλοποίηση ενεργειών/κατηγοριών δαπανών όπως αυτά περιγράφονται στις προσφορές των προμηθευτών.

Περιεχόμενο Ιστού