Τελευταίες Ανακοινώσεις

FAQ: Α. Λογαριασμοί χρηστών πληροφοριακού συστήματοςΑ.01. Τι χρειάζεται να συμπληρώσω για να πιστοποιηθώ ως χρήστης στο Πληροφοριακό Σύστημα και να μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
Α.02. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο email σε παραπάνω από έναν λογαριασμούς χρήστη;
Α.03. Για πόσο καιρό ισχύει ο λογαριασμός που φτιάχνω στο πληροφοριακό σύστημα;
Α.04. Τι συμβαίνει αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής της αίτησης;
Α.05. Πως γίνεται η πιστοποίηση και ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήση;
Α.06. Πότε μπορώ να ξεκινήσω τη δημιουργία της ηλεκτρονικής αίτησης;
Α.07. Δεν μπορώ να εισέλθω στο λογαριασμό χρήστη. Το σύστημα αναφέρει ότι κλειδώθηκε. Τι θα πρέπει να κάνω;
Α.08. Δεν έχω λάβει email ενεργοποίησης του λογαριασμού χρήστη που δημιούργησα. Τι θα πρέπει να κάνω;
Α.09. Μέχρι πότε μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό νέου χρήστη για να υποβάλλω αίτηση;

FAQ: Β. ΥποβολήΒ.01. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλλει μία επιχείρηση;
Β.02. Μπορεί μία επιχείρηση να υποβάλλει μία αίτηση στην οποία μέρη του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου διαμοιράζονται σε διαφορετικά ΕΠ/ΠΕΠ;
Β.03. Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από έναν τόπο στο ίδιο ΕΠ/ΠΕΠ;
Β.04. Ποιο είναι το κατώτατο όριο προϋπολογισμού της υποβληθείσας αίτησης;
Β.05. Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού της αίτησης;
Β.06. Τι πρέπει να αφορούν τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν;
Β.07. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της αίτησής μου χωρίς να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική υποβολή;
Β.08. Πως μπορώ να είμαι βέβαιος ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής μου ήταν επιτυχής;
Β.09. Υπέβαλα την ηλεκτρονική αίτηση αλλά έχω εισάγει εκ παραδρομής λάθος στοιχεία. Τι μπορώ να κάνω;
Β.10. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί ο «φάκελος αίτησης»;
Β.11. Τι γίνεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής του φυσικού φακέλου της αίτησης;
Β.12. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν την επιλέξιμη ενέργεια στην οποία αντιστοιχούν;
Β.13. Θα πρέπει να υποβάλλω τα (εξοφλημένα) τιμολόγια στο φάκελο της πρότασης;
Β.14. Ποια ακριβώς έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή επιχείρησης;
Β.15. Μπορώ να υποβάλλω συμπληρωματικά στοιχεία/έγγραφα για να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου πληρότητας/ορθότητας;
Β.16. Πώς υπολογίζεται η προθεσμία των 10 ημερών για την αποστολή του φακέλου της αίτησης; ΄Εχει σημασία η ώρα αποστολής;
Β.17. Η προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών για την αποστολή του φακέλου είναι αργία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

FAQ: Γ. ΑξιολόγησηΓ.01. Πώς αξιολογείται η αίτησή μου;
Γ.02. Πως μπορώ να γνωρίζω την βαθμολογία της αίτησής μου;
Γ.03. Εάν η κατηγοριοποίηση των δαπανών του σχεδίου σε ενέργειες και επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών δεν είναι ορθή, τι έκβαση έχει η αίτηση;
Γ.04. Πως μπορώ να ενημερωθώ για την πρόοδο του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας της αίτησης μου;
Γ.05. Έχω ήδη υποβάλει μια αίτηση η οποία απορρίφθηκε. Μπορώ να επανυποβάλλω;
Γ.06. Η ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλα χαρακτηρίστηκε ως "Ηλεκτρονικά Εγκεκριμένη". Θα πρέπει να ξεκινήσω την υλοποίηση και να κάνω τις δαπάνες του έργου;

FAQ: Δ. ΥλοποίησηΔ.01. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου;
Δ.02. Σε πόσο διάστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση;

FAQ: Ε. ΔιάφορεςΕ.01. Υπάρχει περιορισμός ως προς τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες;
Ε.02. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;
Ε.03. Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Ε.04. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη από προμηθευτή του εξωτερικού; Η προσφορά μπορεί να είναι από το internet ή κάποιο e-shop;
Ε.05. Στη δράση digi-content είναι επιλέξιμες μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και μεγάλες;
Ε.06. Η ιδιωτική συμμετοχή για τη δράση digi-content αφορά αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια ή μπορεί να καλυφθεί εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου με δανεισμό;
Ε.07. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή/ και εγκατάστασης/παραμετροποίησης μπορεί να γίνει από φυσικό πρόσωπο (ελεύθερο επαγγελματία όχι εταιρία) με Δ.Π.Υ;

Περιεχόμενο Ιστού