Τελευταίες Ανακοινώσεις

FAQ: Β. ΥποβολήΒ.01. Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλλει μία επιχείρηση;
Β.02. Μπορεί μία επιχείρηση να υποβάλλει μία αίτηση στην οποία μέρη του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου διαμοιράζονται σε διαφορετικά ΕΠ/ΠΕΠ;
Β.03. Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερους από έναν τόπο στο ίδιο ΕΠ/ΠΕΠ;
Β.04. Ποιο είναι το κατώτατο όριο προϋπολογισμού της υποβληθείσας αίτησης;
Β.05. Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού της αίτησης;
Β.06. Τι πρέπει να αφορούν τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν;
Β.07. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα της αίτησής μου χωρίς να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική υποβολή;
Β.08. Πως μπορώ να είμαι βέβαιος ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής μου ήταν επιτυχής;
Β.09. Υπέβαλα την ηλεκτρονική αίτηση αλλά έχω εισάγει εκ παραδρομής λάθος στοιχεία. Τι μπορώ να κάνω;
Β.10. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί ο «φάκελος αίτησης»;
Β.11. Τι γίνεται σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής του φυσικού φακέλου της αίτησης;
Β.12. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν την επιλέξιμη ενέργεια στην οποία αντιστοιχούν;
Β.13. Θα πρέπει να υποβάλλω τα (εξοφλημένα) τιμολόγια στο φάκελο της πρότασης;
Β.14. Ποια ακριβώς έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης απαιτούνται ανάλογα με τη νομική μορφή επιχείρησης;
Β.15. Μπορώ να υποβάλλω συμπληρωματικά στοιχεία/έγγραφα για να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του ελέγχου πληρότητας/ορθότητας;
Β.16. Πώς υπολογίζεται η προθεσμία των 10 ημερών για την αποστολή του φακέλου της αίτησης; ΄Εχει σημασία η ώρα αποστολής;
Β.17. Η προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών για την αποστολή του φακέλου είναι αργία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Περιεχόμενο Ιστού