Τελευταίες Ανακοινώσεις

FAQ: Γ. ΑξιολόγησηΓ.01. Πώς αξιολογείται η αίτησή μου;
Γ.02. Πως μπορώ να γνωρίζω την βαθμολογία της αίτησής μου;
Γ.03. Εάν η κατηγοριοποίηση των δαπανών του σχεδίου σε ενέργειες και επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών δεν είναι ορθή, τι έκβαση έχει η αίτηση;
Γ.04. Πως μπορώ να ενημερωθώ για την πρόοδο του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας της αίτησης μου;
Γ.05. Έχω ήδη υποβάλει μια αίτηση η οποία απορρίφθηκε. Μπορώ να επανυποβάλλω;
Γ.06. Η ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλα χαρακτηρίστηκε ως "Ηλεκτρονικά Εγκεκριμένη". Θα πρέπει να ξεκινήσω την υλοποίηση και να κάνω τις δαπάνες του έργου;

Περιεχόμενο Ιστού