Τελευταίες Ανακοινώσεις

FAQ: Ε. ΔιάφορεςΕ.01. Υπάρχει περιορισμός ως προς τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες;
Ε.02. Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;
Ε.03. Το ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Ε.04. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη από προμηθευτή του εξωτερικού; Η προσφορά μπορεί να είναι από το internet ή κάποιο e-shop;
Ε.05. Στη δράση digi-content είναι επιλέξιμες μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή και μεγάλες;
Ε.06. Η ιδιωτική συμμετοχή για τη δράση digi-content αφορά αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια ή μπορεί να καλυφθεί εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου με δανεισμό;
Ε.07. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή/ και εγκατάστασης/παραμετροποίησης μπορεί να γίνει από φυσικό πρόσωπο (ελεύθερο επαγγελματία όχι εταιρία) με Δ.Π.Υ;

Περιεχόμενο Ιστού