Δραστηριότητες

Προκαταβολή

Μετά την έκδοση της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης και πριν την υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης επένδυσης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα (προαιρετικά) να υποβάλει αίτημα για τη λήψη προκαταβολής μέρους της δημόσιας επιχορήγησης. Για την καταβολή αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις.
Η προκαταβολή θα ανέρχεται στο 35% της δημόσιας επιχορήγησης επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της εγκεκριμένης πράξης. 
 
Αναλυτικά
 
Το Αίτημα Προκαταβολής υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια το αίτημα μαζί με τα προβλεπόμενα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φυσικό φάκελο στις Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ. 
Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της προκαταβολής είναι τα ακόλουθα:
 • Ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής διάρκειας 18 μηνών (σύμφωνα με το παρεχόμενο στο Παράρτημα I υπόδειγμα), 
 • Απόδειξη είσπραξης,
 • Φορολογική ενημερότητα,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα, 
 • Βεβαίωση μη πτώχευσης και
 • Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση.
Με την έγκριση του Αιτήματος Προκαταβολής από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. χορηγείται το ποσό της προκαταβολής.
Επισημαίνεται ότι κατόπιν της χορήγησης της προκαταβολής, δεν είναι δυνατή η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής πριν την ολοκλήρωση της καταβολής της επιχορήγησης. Επιπρόσθετα, μια εγκεκριμένη πράξη για την οποία έχει χορηγηθεί προκαταβολή, δε μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις μεγάλης εμβέλειας (βλ. ενότητα. 7, σημείο 2).
Κατά την καταβολή της επιχορήγησης, για επένδυση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή, πραγματοποιείται συμψηφισμός με το ποσό της προκαταβολής. 
Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης πράξης η εγγυητική επιστολή της επιχείρησης καταπίπτει.
Σε περίπτωση μείωσης του επιλέξιμου προϋπολογισμού σε ποσό που η επιχορήγηση είναι λιγότερη από το ποσό της προκαταβολής η εγγυητική επιστολή της επιχείρησης καταπίπτει και η Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. επιστρέφουν το ποσό της διαφοράς.
 
Καταβολή Επιχορήγησης
 
Με την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης κινείται η διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης κατόπιν υποβολής από τον δικαιούχο Αιτήματος Εκταμίευσης. Για την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις.
Η καταβολή της δημόσιας δαπάνης, για όλα τα πιστοποιημένα έργα, δύναται να γίνει εφάπαξ, σε ποσοστό 100% του πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού έργου. Η δημόσια αυτή δαπάνη καταβάλλεται από την Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ. 
 
Αναλυτικά
 
Το Αίτημα Εκταμίευσης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια σε φυσικό φάκελο από την επιχείρηση προς την Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ. Το Αίτημα Εκταμίευσης συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 • Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92), 
 • Απόδειξη είσπραξης,
 • Φορολογική ενημερότητα,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα, 
 • Βεβαίωση μη πτώχευσης και
 • Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να του χορηγηθεί η επιχορήγηση μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό).
Ο φυσικός φάκελος του Αιτήματος Εκταμίευσης υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλλει το φυσικό φάκελο του Αιτήματος Εκταμίευσης εμπρόθεσμα ή εντός ενός μήνα από την ενημέρωση του δικαιούχου για την έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης, τότε εκδίδεται αυτόματα Απόφαση Ανάκλησης της Ένταξης της εγκεκριμένης πράξης από τη Δράση. 
Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απ’ ευθείας στην ενισχυόμενη Επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε Τράπεζες για την παροχή δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου. 
 

Περιεχόμενο Ιστού