Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των Αιτήσεων για την επιχορήγηση των Επενδυτικών Σχεδίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ ΑΕ και της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής.

Για τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, αφού έχει λάβει λογαριασμό χρήστη για την υποβολή αίτησης στη Δράση digi-content, δημιουργεί Νέα Αίτηση, την οποία συμπληρώνει διαδικτυακά. 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.
 
Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση του Επενδυτικού Σχεδίου, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, τον ολοκληρωμένο Φάκελο Αίτησης.
 
Περισσότερες οδηγίες στον Οδηγό Υποβολής.

Περιεχόμενο Ιστού